40
   Wednesday
   53 / 41
   Thursday
   50 / 46
   Friday
   46 / 34